List of Faculty Members
Obstertrics & Gynecology Faculty Details
Sr. No Name Designation
1 Dr. Chintankumar Manharlal Upadhyay Professor (HOD)
2 Dr. Dinesh B. Mehta Professor
3 Dr. Priyanka Kunal Purohit Asso Prof
4 Dr. Shirish Kunjbihari Chokshi AP
5 Dr. Shwetambari Shashikumar Navale AP
6 Dr Aena S Shah AP
7 Dr Grishma H Chavda (MS) AP
8 Dr Manshi G Patel SR
9 Dr Hinal I Vaghani SR
10 Dr Divyesh A Thakkar SR
11 Dr. Janki Amin (DGO) JR
12 Dr Jaydeep A Dangi (CPS) JR
13 Dr Shaikh Ayeshabanu Abdul JR
14 Dr Hemali Patel JR
15 Dr Prakash L Soni (CPS) JR
16 Dr Margiben j Patel JR
Copyright © 2023 DHARMSINH DESAI UNIVERSITY. All rights reserved.